fi se

Käyttöehdot

 
ANVIA ISOO ERITYISEHDOT

1 YLEISTÄ

1.1 Soveltamisala
Näitä erityisehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n (toimittaja) varmistuspalveluiden toimituksiin kuluttaja-, yritys- tai yhteisöasiakkaalle (asiakas). Lisäksi sovelletaan toimittajan yleisiä sopimusehtoja kuluttajille tai yrityksille ja yhteisöille sen mukaan missä ominaisuudessa asiakas on sopimuksen solminut.

Soveltamisjärjestys: 1 asiakaskohtainen sopimus, 2 varmistuspalvelujen erityisehdot, 3 Anvia Oyj:n yleiset sopimusehdot.

1.2 Kohde
Nämä erityisehdot koskevat Anvia Isoo -palveluita (palvelu).

Asiakas ja toimittaja sopivat kirjallisesti palvelun sisällön sekä palvelutason ja mahdolliset palvelutasosta poikkeamisesta aiheutuvat seuraamukset.

2 TOIMITUS

Toimittaja avaa palvelun asiakkaan käyttöön tai luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet sovittuun aikaan mennessä. Toimittaja luovuttaa palveluiden tunnisteet vain asiakkaan antamiin yhteystietoihin.

Palveluun sisältyy asiakkaan henkilöstön koulutusta ja ohjelmistopalvelun käyttöönottoon liittyviä tehtäviä vain siltä osin kuin niistä on kirjallisesti sovittu.

Toimituksiin ei kuulu lisäkaapelointia, sisäverkkotöitä, palomuuripalveluita, asiakaslaitteiden asennusta tmv., ellei tästä sopimuksessa tuotteen tai palvelun kohdalla erikseen mainita. Ohjelmistoihin luovutetaan vain käyttöoikeus sopimuskauden ajaksi.

3 PALVELUN KÄYTTÖ

3.1 Yleistä
Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, annettuja ohjeita sekä maksaa toimittajalle palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakkaan tulee käyttää palveluita siten, että toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle ei aiheudu vahinkoa tai haittaa. Asiakkaan tulee huomioida mahdolliset palvelun muutoksiin liittyvät ilmoitukset ja varautua mahdollisiin satunnaisiin katkoihin palvelussa. Palvelukuvaus.

3.2 Palvelun käytön edellyttämät välineet
Ellei toisin ole sovittu, asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelun käyttöä varten tarvittavat välineet, joita voivat olla esimerkiksi asiakkaan tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet.

Toimittaja ei vastaa asiakkaan itse hankkimien välineiden tai laitteiden toimivuudesta tai yhteensopivuu-desta palvelun kanssa. Toimittaja ei vastaa toimittajalta ostettujen asiakaspäätelaitteiden vikaantumisesta muuten kuin takuuehtojen puitteissa.

3.3 Vastuu käytöstä
Asiakas vastaa palvelun soveltumisesta aiottuun käyttötarkoitukseen. Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja hänen käyttäjätunnuksillaan toimivan henkilön toiminnasta palvelussa. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka toimittajan tai kolmannen palvelimelle toimittamistaan aineistoista, kuten teksteistä, ohjelmista, tiedoista tai tilauksista. Asiakas vastaa aineistonsa tekijän- ja teollisoikeuksista, lainmukaisuudesta sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Jos asiakkaan käyttämän palvelun kautta on toimitettu tai vastaanotettu aineistoa, joka loukkaa lakia tai viranomaisten antamia määräyksiä, hyvää tapaa tai tekijän- ja teollisoikeuksia, toimittajalla on oikeus poistaa tällainen aineisto asiakasta kuulematta tai estää sen käyttö tai saanti välittömästi.

Toimittaja ei valvo eikä vastaa miltään osin toimitetun tai vastaanotetun aineiston sisällöstä.

3.4 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan
Palvelu on tarkoitettu yksityiseen käyttöön. Asiakas ei saa hyödyntää palvelua liiketoiminnassaan oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman toimittajan kirjallista suostumusta.

4 TUNNISTEET JA TIETOTURVA

4.1 Tunnisteet
Toimittajan asiakkaan käyttöön luovuttamat tunnisteet, joita ovat esimerkiksi käyttäjätunnus, salasana ja numero, säilyvät toimittajan omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä.

Asiakkaan on säilytettävä tunnisteensa huolellisesti siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava toimittajalle tunnisteidensa joutumisesta ulkopuolisille. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstä sekä tunnisteidensa vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Salasanan tai käyttäjätunnuksen vaihtamisesta asiakkaan pyynnöstä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimenpidemaksu.

4.2 Tietoturva
Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen viruksien tai muiden haittaohjelmien aiheuttamista vahingoista myös toimittajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Toimittaja avustaa asiakasta tarpeen mukaan.

5 ASIAKKAAN AINEISTO

Asiakkaan aineiston omistusoikeus sekä immateriaalioikeudet kuuluvat asiakkaalle.

Toimittajan oikeus käyttää asiakkaan aineistoa rajoittuu sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Toimittajan vastuu tietojen tallessa pitämisestä alkaa siitä hetkestä, kun tiedot on onnistuneesti tallennettu osana palvelun käyttöön siirtymistä ja toimittaja on ilmoittanut asiakkaalle, että tallentaminen on onnistunut.

Asiakas vastaa omasta aineistostaan sekä siitä, ettei aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Toimittajan velvollisuus säilyttää asiakkaan aineistoa päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Toimittajalla ei ole velvoitetta tallentaa mitään sisältöä käyttöoikeuden päättymisen tai lopettamisen jälkeen, mutta aineistoa voidaan erikseen sovittaessa säilyttää jonkin aikaa, jotta asiakkaalla on siirtymisaikaa. Toimittajalla on kuitenkin aina oikeus säilyttää tai tuhota asiakkaan aineisto siltä osin, kuin toimittaja on tähän velvollinen lain tai viranomaismääräysten perusteella. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. Mikäli asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois toimittajan palvelimilta ennen sopimuksen tai mahdollisen siirtymisajan päättymistä, toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tietojen katoamisesta toimittajan tietojärjestelmistä.

6 PALVELUN TUOTTAMISEN YHTEYDESSÄ SYNTYVIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Toimittaja käyttää asiakkaan viestinnän tunnistamistietoja palveluiden toteuttamiseen, laskutukseen ja asiakaspalveluun, palveluiden tietoturvasta huolehtimiseksi, palveluiden tekniseen ja kaupalliseen kehittämiseen ja markkinoinnin suunnitteluun.

Tunnistamistiedot ovat asiakkaaseen yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi.

7 MUUTOKSET PALVELUSSA, HUOLTO JA KORJAUKSET

Toimittajalla on oikeus, ottaen huomioon alan erittäin nopea kehitys, muuttaa palvelun toteuttamistapaa ja palvelun ominaisuuksia, maksuja ja niiden laskentaperusteita.

Palvelun muutoksista, joilla on vaikutusta asiakkaalle toimitettavaan palveluun, toimittaja ilmoittaa asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun toimittaja on saanut tiedon kyseisestä seikasta. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan palvelun käytön edellyttämiin välineisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee huolehtia omalla kustannuksellaan tällaisista muutoksista. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle tällaisista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Jos asiakas ilmoittaa toimittajalle palvelun viasta, joka myöhemmin ilmenee aiheutuneen asiakkaan omis-ta välineistä tai tietojärjestelmästä, on asiakas korvausvelvollinen toimittajalle aiheutuneista kuluista. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

8 PALVELUN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN

Toimittajalla on oikeus osittain, tilapäisesti tai kokonaan keskeyttää palvelun toimittaminen ja käyttäminen, jos se on välttämätöntä, esimerkiksi
· palvelun asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi,
· tietoliikenteen turvaamiseksi, tai
· jos lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Toimittaja ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. Toimittajalla on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää välittömästi sellainen palvelun käyttö, sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai toimittaja perustellusti katsoo loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun maksukehotuksesta huolimatta. Toimittajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

9 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU

9.1 Toimittajan vastuu
Toimittaja vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat toimittajan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Toimittaja ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, toimittaja vastaa asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista tämän sopimuksen mukaisesti.

Toimittajalla ei ole velvollisuutta korjata virhettä, joka aiheutuu asiakkaan omasta toiminnasta kuten väärinkäytöksistä, palvelun sopimuksenvastaisesta käytöstä tai asiakkaan tekemästä tai teettämästä muutoksesta, päivityksestä tai korjauksesta.

Toimittajan vastuu rajoittuu aina enintään yhden kuukauden kyseisen palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Toimittajan enimmäisvastuu kaikista vahingoista rajoittuu käyttäjän palvelusta suorittamaan kuukausimaksuun. Jos palvelun vika aiheuttaa vahingon, joka johtaa sisällön menettämiseen, vioittumiseen, luvattomaan julkaisemiseen tai pitkään käyttämättömissä oloon, korvausvelvollisuus rajoittuu palvelun käyttöoikeudesta vikaa edeltävältä kuudelta kuukaudelta maksettuun summaan. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia.

9.2 Toimittaja ei vastaa
Toimittaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat muun muassa
· siitä, että palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita,
· palvelun luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta,
· mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta taikka siitä, että asiakas ei ole täyttänyt sopimusta,
· asiakkaan lain, asetuksen tai viranomaisten määräysten vastaisesta palvelun käytöstä,
· lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä,
· asiakkaan huoneiston sekä taloyhtiön teknisesti riittämättömän tai puutteellisen talokaapeloinnin ai-heuttamista esteistä tai haitoista palvelun toimittamiseen.
· internet-yhteyden katkeamisesta, sähkökatkoksesta, tai muista näihin rinnastettavista tilanteista johtu-vista mahdollisista tietojen tallennuksen puutteista.
· luonnonilmiöiden, kuten ukkonen, myrsky, tuli, tulva tai vesivahinko, aiheuttamista vahingoista tai tieto-jen tallennuksen puutteista.

9.3 Asiakkaan vastuu
Asiakkaan vastuulla on tarkkailla, että laitteisto on koko ajan kytkettynä sähköverkkoon ja internet-yhteyteen. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava, mikäli laitteen toiminnassa havaitaan epäkohtia.

Jos asiakas käyttää tai sallii palvelua käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa toimitta-jaa, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, viestintäverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kol-mannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston ja toimittajan verkon yhteensopimattomuuden vuoksi.

Jos kolmas osapuoli katsoo, että asiakas loukkaa toimittajalta hankkimallaan palvelulla kolmannen oikeut-ta, asiakkaan on ilmoitettava vaatimuksesta kirjallisesti toimittajalle viipymättä.

Siltä osin, kuin kysymys on tietoyhteiskuntakaaren 184 §:n (7.11.2014/917) tarkoittamasta tilanteesta, asiakas hyväksyy sen, että toimittajalla on oikeus toimia tietoyhteiskuntakaaren asiaa koskevien säädös-ten edellyttämällä tavalla. Toimittajalla on oikeus viipymättä estää tallennetun tiedon saanti saatuaan 1) tietoonsa sitä koskevan tuomioistuimen määräyksen taikka tekijänoikeuden tai lähioikeuden osalta oikeuden haltijan ilmoituksen tekijän-/lähioikeuden loukkaamisesta 2) muuten tosiasiallisesti tietoonsa että tallennettu tieto kiihottaa kansanryhmää vastaan rikoslain 11 luvun 10 tai 10 a §:n vastaisesti taikka loukkaa sukupuolisiveellisyyttä rikoslain 17 luvun 18 tai 18 a §:n vastaisesti.

Jos kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista ja vahingosta, mukaan lukien rajoituksetta sen, että jos toimittaja joutuu asiakkaasta johtuvasta syystä vahingon-korvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon toi-mittajalle.

10 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

10.1 Irtisanominen

10.1.1 Irtisanomisaika
Sopimus on voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanot-tava kirjallisesti, ja se päättyy yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

10.1.2 Etukäteismaksujen palautus
Jos toimittaja irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukä-teen maksettua hintaa ei palauteta muuta kuin irtisanomisajan jälkeiset täydet kuukaudet. Mahdollista asennusmaksua ei palauteta.

10.2 Sopimuksen purkaminen
Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ilman mitään vahingonkorvausvelvollisuutta asiakkaalle, jos palvelun käyttö on ollut maksun laiminlyönnin vuoksi keskeytettynä yli 30 vuorokautta
· on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi, tai jos asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään rajoituksetta, jos asiakas
· muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan, tai
· käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti.

10.3 Sopimuksen siirtäminen
Asiakas ei saa siirtää palveluun liittyviä käyttöoikeuksia tai muutoinkaan palvelua toiselle osapuolelle. Toimittaja voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle.

11 SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET
Nämä ehdot ovat voimassa 1.3.2015 alkaen toistaiseksi ja niitä noudatetaan myös aiemmin solmituissa toimittajan ja asiakkaan välisissä sopimuksissa.

Toistuvien maksujen korotuksista ja sopimusehtojen muutoksista toimittaja ilmoittaa asiakkaalle esimer-kiksi sanomalehdissä, laskun yhteydessä, www-sivujen välityksellä tai sähköpostilla viimeistään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

12 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT JA YHTEYDENOTOT

Asiakkaan nimen, katu-, posti- ja sähköpostiosoitteen ja asiakasta mahdollisesti edustavan yhteyshenkilön tietojen on oltava aina toimittajan tiedossa ja asiakas on velvollinen ilmoittamaan ne ja niitä koskevat muutokset toimittajalle. Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

6.5.2016

<< Takaisin

 

Jätä yhteystietosi

Tilaaminen ei velvoita ostamaan vaan sinuun otetaan yhteyttä Anvian toimesta